Kamu İhale BülteniKamu İhale Bülteni
Müşteri Hizmetleri  (0322)  4572346  4572393
.:: Türkiye Geneli Tüm İhaleleri Online İzleme Sistemi ::.
19 Kasım 2017
Pazar

  Site
  İçerik
  Abonelik
  Kayıt Yenileme
  Güvenlik
Sitemizde hassas data transferi güvenli bağlantı (SSL - HTTPS) üzerinden gerçekleşmekte ve
kart sahiplerine ekstra koruma sağlayan 3D Secure güvenlik protokolleri uygulanmaktadır.
VisaVisa Electron
MasterCardMasterCard Maestro
Verified by VisaMasterCard SecureCode
SSL Secured Site
İrtibat Telefonlarımız(0322) 4572346
(0322) 4572393
Faks (0322) 4579211
 Arşivdeki İhale Detayı: 1805280
    Geri Git    Aşağı Git
İhale Şehriİzmir 
İş Şehriİzmir 
KurumDevlet Malzeme Ofisi İzmir Bölge Müdürlüğü 
İşin Adı/Konusu/CinsiKondisyon Aletleri Satın Alınacaktır 
İhale Tarihi08.11.2017 12:00 
İhale Usulü 
Dosya No
İhale Metni
DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE İZMİR HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI İHTİYACI KONDİSYON ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR. Ofisimizce, İzmir Hava Teknik Okullar Komutanlığı ihtiyacı Kondisyon Aletleri, ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. Bu nedenle, istekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir. EK: Malzeme Listesi 1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. a) İstekliler, ihale dokümanlarını Devlet Malzeme Ofisi İzmir Bölge Müdürlüğünden ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup, döküm alınabilmektedir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedeli olarak tek bir kısım için teklif verilecekse ekteki listede karşısında belirtilen şartname bedelini, en az iki kısım için teklif verilecekse 100,00 TL şartname bedelini Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur. 2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLENFİYATINYAZILI OLDUĞUTEKLİFMEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda ve var ise teknik şartnamede belirtilen belgeler bulunacaktır. 3- Teklifler, 08.11.2017 Çarşamba günü, en geç saat 12. 00’a kadar Devlet Malzeme Ofisi İzmir Bölge Müdürlüğünde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü 14.00’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen tekliflerin ihaleye katılması halinde ihtiyaç sahibi kuruluşça uygunluğunun değerlendirilmesi sonucu firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan tekliflerin iç zarfları açılmayarak firma yetkililerine diğer belgelerle birlikte iade edilecektir. 5- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. Teklif mektubunda belirtilecektir. 6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 7- Teklif edilen bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 8- Teklif edilen ürünlerin marka, modeli ve teslim süresi teklif mektuplarında belirtilecektir. 9- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 10- İhaleyi kazanan firmadan ayrıca binde 5,69 karar ve binde 9,48 sipariş damga vergisi satıcıdan tahsil edilecektir. 11- İhale konusu malzemeler ihale şartlarına uygun olarak, tüm kurulum ve konfigürasyon işlemleri tamamlanarak, tam, sağlam ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Malzemelerin ilgili kurum tarafından istenilen özellikte olduğunu gösterir, ihale usulüne göre üst yazı eşliğinde teslim belgesi ve irsaliyenin ayrıca firma tarafından fatura aslının Müdürlüğümüze intikallerine müteakip varsa yasal kesintiler tenzil edilerek, ilgili firmaya alacakları 10 (on) gün içinde ödenecektir. 12- İhaleyi kazanan firmanın sipariş veya sözleşme öncesi kanunen zorunlu olan KEP (Kayıtlı Elektronik Posta-Örneğin; ……@.....kep.tr) adresini Müdürlüğümüze vermesi zorunludur. (E-mail adresi geçerli değildir.) İZMİR HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI İHTİYACI KONDİSYON ALETLERİ İHALESİ İLE İLGİLİ İHALE EK ŞARTLARI 1- Ticari Şartnamenin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI” başlıklı 2. maddesinin diğer belgeler kapsamındaki (g) bendi çerçevesinde verilecek ilave belgeler: a) Firma imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren sanayi sicil belgesi veya kapasite raporu, b) Firma yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ile üretici firmanın sanayi sicil belgesi veya kapasite raporu, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi, d) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan “Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği” gereğince, Yönetmelik eki listede yer alan her ürün grubu için; 1) “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlik Belgesi” 2) Yönetmelik eki listede yer alan ve her mal grubu için belirlenen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine listede belirtilen yer, sayı ve özellikte kurulmuş olan servis istasyonlarının, a)Açık adres ve ticaret ünvanlarının, b)Telefon ve faks numaralarının, c)Servis yetkililerinin telefon ve faks numaralarının belirtildiği birer sureti, e) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük” gereğince oluşturulan, “Zorunlu Standardlar Tablosu”nda yer alan ürünler için TSE belgesi, f) 6502 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan “Garanti Belgesi Yönetmeliği” uyarınca, garanti belgesiyle satılmak zorunda olan mallara ait garanti belgelerinin orijinal nüshaları, g) Ticaret Sicil Gazetesi, 2- Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini firma üstlenecektir. Bu yükümlülüğün firma tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare (malı teslim alan kurum veya kuruluş), garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri, varsa firmanın alacaklarından kesmek veya teminatını nakde çevirmek suretiyle tahsil etmek, yoksa firmadan talep etmek hakkına sahiptir. Garanti süresi boyunca firma tarafından malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımı sağlanacaktır. Firmanın, sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen, bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle malzemelerde oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden firma sorumlu olacaktır. Firmanın bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkansız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise firma, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır. 3- Teklifler KDV hariç olarak verilecektir. 4- İhale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğu ve belgelerinin tamam olup olmadığı (istekli/aday) tarafından kontrol edilecek ve tamamı aslına uygun olarak, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte teslim edilecek ve “ihalesi yapılacak olan (işin adı) işe ait ihale dokümanını oluşturan bütün belgelerin istekli tarafından tamamen incelenmiş, okunmuş ve işin yapılacağı yerin görülmüş olduğuna ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan ihalenin bütün koşullarıyla kabul edildiğine” ilişkin yazılı Taahhütname ile ihale dokümanlarının (ilan metni, ihale ek şartları, ticari ve teknik şartnameler ve varsa zeyilnameler) kaşelenerek imzalanmış hali ve var ise teknik özellikler listesinde istenilen belgeler verilecektir. Ayrıca ihale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim bilgileri (e- posta ve varsa KEP dahil) yazılacaktır. 5- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 6- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 7- İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürebilmeleri şeklinde olacaktır. 8- İhale konusu alımla ilgili teknik şartnamesine cevaplar verilecektir. Verilecek cevaplar varsa ihale konusu ürün ile ilgili resim broşür ve tanıtıcı diğer dokümanlar ile DİĞER İHALE DOKÜMANLARI ( Teklif Mektubu, Geçici Teminat, İhale Evrak Bedeli makbuzu hariç ) iki takım olarak ayrıca PDF formatında ve taranmış tek doküman olacak şekilde 1 (bir) CD içerisinde de Bölge Müdürlüğümüze tevdi edilecektir. 9- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü 14.00’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen tekliflerin ihaleye katılması halinde ihtiyaç sahibi kuruluşça uygunluğunun değerlendirilmesi sonucu firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan tekliflerin iç zarfları açılmayarak firma yetkililerine diğer belgelerle birlikte iade edilecektir. 10- İhale konusu malzemenin teslim şekli ve süresi, teklif mektuplarında belirtilecek olup ihtiyaç sahibi kurum tarafından gösterilecek yere hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis Tip Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar hükümleri dahilinde tam, sağlam, çalışır vaziyette, tüm kurulum ve konfigürasyon işlemleri yapılarak teslim edilecektir. 11- Ofisin muayene hakkı saklı kalmak kaydıyla, ihale konusu malzemenin muayenesi teknik özellikler listesine uygun olarak, ihtiyaç sahibi kurumca yapılacaktır. 12- İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ve değişiklik yapılmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, 3 gün öncesine kadar mesai bitimine kadar yazılı olarak açıklama ve değişiklik talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama ve değişiklik talepleri ile doküman satın alınmadan yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin İhale İlanları Bölümünde yayınlanacaktır. 13- İhale konusu malzemenin bedeli, Kuruma yapılacak teslimatı müteakip bir örneği Ofis’imizde mevcut Malzeme Muayene-Teslim ve Tesellüm Tutanağının Kurumca mahallinde düzenlenip resmi bir yazı ekinde DMO İzmir Bölge Müdürlüğüne gönderilmesinden sonra Ofis’imiz ticari şartname hükümleri dahilinde ödenecektir. 14- Geçici teminat: Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. Geçici teminatın banka mektubu olarak verilmesi halinde, mektup metninde Kamu İhale Kanununa (4734) atıfta bulunan ifadeler yer almamalıdır. Bunun yerine “bu ihale ile ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan ……………………..TL’yi Bankamız garanti ettiğinden,” ifadesi kullanılabilir. İHALE KAYIT NUMARASI: 2017/562436 TALEP TAKİP NUMARASI: BEAC68K47 İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İRTİBAT TELEFONU: 0 (232) 478 13 85 – 86 DAHİLİ: 115-125-126 FAX: 0 (232) 478 49 42 İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BANKA HESAPLARI: TC Ziraat Bankası İzmir/Bornova Şubesi (TR77) 0001 0006 1537 7118 7667 38 Vakıflar Bankası İzmir/Bornova Şubesi (TR59) 0001 5001 5800 7293 8042 70 Halk Bankası İzmir/Bornova Şubesi (TR68) 0001 2009 7140 0013 0000 06
    Geri Git    Yukarı Git

 Abone Girişi
Kullanıcı Adı

Şifre


Sade Görünüme Geç
Sadeleştirilmiş sayfa için burayı tıklayabilirsiniz.

Arşivdeki İhaleler
Geçmişe dönük ihaleleri inceleyerek, veritabanı içerikleri hakkında ön fikir edinebilirsiniz.


© 2006 ~ 2017  Kamu İhale Bülteni®
Çınarlı Mah. 61023 Sok. Beste Apt. No:5/9 01120 Seyhan, Adana, Türkiye
TELİF HAKLARI ve YASAL UYARI: Bu sitedeki logo, metinler, grafikler, tasarım kodları, içerikler vs. tüm unsurlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca telif hakları kapsamındadır.
Bu sitedeki herhangi bir içeriği, yazılı veya görsel öğeyi veya tasarım kodunu site sahibinin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalamak anılan yasanın ilgili maddelerine göre suç teşkil eder.
Yasaları bilmemek cezaya engel değildir. Yasayı bilerek/bilmeyerek ihlal edip kopyalama yapmış/yapacak olanlar hakkında yasal takip başlatılacaktır.
PRG: Fikret Akpınar   SRV: 19.11.2017 02:49:40   TR: 19.11.2017 05:49:40  GEN: 0.014 sec.