Kamu İhale BülteniKamu İhale Bülteni
Müşteri Hizmetleri  (0322)  4572346  4572393
.:: Türkiye Geneli Tüm İhaleleri Online İzleme Sistemi ::.
20 Kasım 2017
Pazartesi

  Site
  İçerik
  Abonelik
  Kayıt Yenileme
  Güvenlik
Sitemizde hassas data transferi güvenli bağlantı (SSL - HTTPS) üzerinden gerçekleşmekte ve
kart sahiplerine ekstra koruma sağlayan 3D Secure güvenlik protokolleri uygulanmaktadır.
VisaVisa Electron
MasterCardMasterCard Maestro
Verified by VisaMasterCard SecureCode
SSL Secured Site
İrtibat Telefonlarımız(0322) 4572346
(0322) 4572393
Faks (0322) 4579211
 Arşivdeki İhale Detayı: 1805269
    Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriDiyarbakır 
İş ŞehriŞırnak 
KurumDevlet Malzeme Ofisi Diyarbakır İrtibat Bürosu Müdürlüğü 
İşin Adı/Konusu/Cinsi6.000 Adet Şampuan Alınacaktır 
İhale Tarihi09.11.2017 12:00 
İhale Usulü 
Dosya No
İhale Metni
DEVLET MALZEME  Ofisi Diyarbakır İrtibat BÜROSU MÜDÜRLÜĞÜNDEN “Cizre 172'inci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı İhtiyacı 6.000 Adet Şampuan” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine/özelliklerine ve marka/modeline uygun olarak ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir. 1- Ġhale evrakı bedellidir. a) İstekliler, ihale dokümanlarını DMO Diyarbakır İrtibat Büro Müdürlüğümüzde ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı alınabilmekte olup, Müdürlüğümüzce ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, 70,00 TL şartname bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Müdürlüğümüzün banka hesaplarına yatırılması gerekmektedir. b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 2) Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 3) Teklifler, 09.11.2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Diyarbakır İrtibat Büro Müdürlüğümüzde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 4) Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, uygun olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları aynı gün ya da komisyonca belirlenecek başka bir tarihte açılacaktır 4) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 5) İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, modeli teklif mektubunda belirtilecektir. 6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir. “Cizre 172'inci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Ġhtiyacı 6.000 Adet ġampuan” Ġhalesi Ġle Ġlgili Ġhale Ek ġartları 1) Ticari Şartnamenin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI” başlıklı 2.maddesinin diğer belgeler kapsamındaki (g) bendi çerçevesinde verilecek ilave belgeler: a) Firma imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler veya sanayi sicil belgesi veya kapasite raporu, b) Firma yetkili satıcı ise, tüm ürünler için ihale tarihinden en geç 6 ay önce düzenlenmiĢ yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ile yetkili satıcılık belgesi alınan firmaların üretici/distribütör olduğuna dair belge (Alınan Yetki Satıcılık Belgeleri asıl ve ıslak imzalı olacaktır. Yetkili Satıcılık Belgesinde imzaları bulunan kiĢilerin imza sirküleri, vekalet, yetkili satıcılık belgesi alınan firmanın ticaret sicil gazetesi, kapasite raporu, marka tescil belgesi vb. olacaktır) c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi, d) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan “Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” gereğince, Yönetmelik eki listede yer alan her malzeme grubu için “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlik Belgesi” ve eki servis istasyonlarını gösterir liste. e) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük” gereğince oluşturulan, “Zorunlu Standartlar Tablosunda yer alan ürünler için TSE belgesi, f) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan “Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik” gereğince, Yönetmelik eki listede yer alan her malzeme grubu için mallara ait garanti belgelerinin orijinal nüshaları, 2) Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini firma üstlenecektir. Bu yükümlülüğün firma tarafından yerine getirilmemesi halinde İdarenin (malı teslim alan kurum veya kuruluşun) garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri varsa firmanın alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek, yoksa firmadan talep etmek hakkına sahiptir. Garanti süresi boyunca firma tarafından, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımı sağlanacaktır. Firmanın sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle mallarda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden firma sorumlu olacaktır. Firmanın bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkansız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise, firma, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır. 3) İhale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğu ve belgelerinin tamam olup olmadığı (istekli/aday) tarafından kontrol edilecek ve tamamı aslına uygun olarak, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte teslim edilecek ve “ihalesi yapılacak olan (işin adı) işe ait ihale dokümanını oluşturan bütün belgelerin istekli tarafından tamamen incelenmiş, okunmuş ve işin yapılacağı yerin görülmüş olduğuna ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan ihalenin bütün koşullarıyla kabul edildiğine” ilişkin yazılı Taahhütname ile birlikte, firma kaşeli ve imzalı Teknik Şartname, Ofis Ticari Şartnamesi, İhale İlânı, İhale Ek Şartları ve diğer ihale dokümanları ile varsa Zeyilname ve teknik şartname cevapları verilecektir. 4) İhale konusu alım ile ilgili ürünlere ait resim, broşür, tanıtıcı diğer dokümanlar ve diğer ihale dokümanları (Teklif mektubu, geçici teminat, ihale evrak bedeli makbuzu hariç) ile teknik şartnameye verilecek cevaplar iki takım olarak Ofise tevdi edilecektir. 5) Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 6) İhale konusu malzeme 20 gün içinde teslim edilecektir. Bu koşula uygun olmak kaydıyla teslim Ģekli ve süresi teklif mektuplarında belirtilecek olup, bu süre içinde malzeme, teknik Ģartnamesine/markasına ve ihale şartlarına uygun olarak, tam, sağlam, ve kullanıma hazır halde, ihtiyaç sahibi kurumca gösterilecek yere teslim edilecektir. 7) Ofisin muayene hakkı saklı kalmak kaydıyla, ihale konusu malzemelerin muayenesi teknik şartnamelerine/markasına uygun olarak, ihtiyaç sahibi kurumca yapılacaktır. 8) İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ve değişiklik yapılmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale gününden 3 (üç) gün öncesine kadar mesai saati bitimine kadar yazılı olarak açıklama ve değiĢiklik talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama ve değişiklik talepleri ile doküman satın alınmadan yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 9) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 10) İhale konusu malzemenin bedeli, ihtiyaç sahibi Kuruma yapılacak teslimatı müteakip bir örneği Ofisimizde mevcut Malzeme Muayene-Teslim ve Tesellüm Tutanağının ihtiyaç sahibi Kurumca mahallinde düzenlenip resmi bir yazı ekinde Devlet Malzeme Ofisi Diyarbakır İrtibat Büro Müdürlüğüne gönderilmesi ve malzeme bedelinin ihtiyaç sahibi kuruluşça Ofisimiz hesaplarına yatırılmasından sonra, Ofisimiz ticari şartname hükümleri dâhilinde ödenecektir. 11) İhaleye iştirak edecek firmalar, ihale evrak bedelini (70,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırarak alacakları belgenin aslı ve bir suretini diğer belgelerle birlikte teklife ait dış zarf içine koyacaklardır. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilebilecektir. 12) Geçici teminat: Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. (Mektup olarak verilecek teminatlar ilan ekindeki “standart Ģablonlar” içerisinde yer alan “Geçici Teminat Mektubu” örneğine uygun olacak Ģekilde düzenlenecektir.) 13) Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir. 14) İhaleye iştirak edecek firmalara ait “Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP)”nin beyan formu doldurulmak suretiyle Ofisimize tevdi edilmesi gerekmektedir. (KEP için başvuru formu da kabul edilecektir.) Ġhale Kayıt Numarası: 2017/558274 Talep Takip Numarası: BEND6N2UC Diyarbakır Ġrtibat Bürosu iletiĢim: TEL NO: 0412 228 90 90 Dahili:112 - 103 FAKS NO: 0412 228 28 14 - 223 10 98 ADRES: Devlet Malzeme Ofisi Kooperatifler Mah. Kışla Cad No:16 Yenişehir – DİYARBAKIR - Diyarbakır Ġrtibat Bürosu Banka Hesap Numarası: Ziraat Bankası ĠBAN: TR 66 0001 0000 9137 7118 7666 55
    Geri Git    Yukarı Git

 Abone Girişi
Kullanıcı Adı

Şifre


Sade Görünüme Geç
Sadeleştirilmiş sayfa için burayı tıklayabilirsiniz.

Arşivdeki İhaleler
Geçmişe dönük ihaleleri inceleyerek, veritabanı içerikleri hakkında ön fikir edinebilirsiniz.


© 2006 ~ 2017  Kamu İhale Bülteni®
Çınarlı Mah. 61023 Sok. Beste Apt. No:5/9 01120 Seyhan, Adana, Türkiye
TELİF HAKLARI ve YASAL UYARI: Bu sitedeki logo, metinler, grafikler, tasarım kodları, içerikler vs. tüm unsurlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca telif hakları kapsamındadır.
Bu sitedeki herhangi bir içeriği, yazılı veya görsel öğeyi veya tasarım kodunu site sahibinin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalamak anılan yasanın ilgili maddelerine göre suç teşkil eder.
Yasaları bilmemek cezaya engel değildir. Yasayı bilerek/bilmeyerek ihlal edip kopyalama yapmış/yapacak olanlar hakkında yasal takip başlatılacaktır.
PRG: Fikret Akpınar   SRV: 20.11.2017 13:08:30   TR: 20.11.2017 16:08:30  GEN: 0.013 sec.