Kamu İhale BülteniKamu İhale Bülteni
Müşteri Hizmetleri  (0322)  4572346  4572393
.:: Türkiye Geneli Tüm İhaleleri Online İzleme Sistemi ::.
19 Kasım 2017
Pazar

  Site
  İçerik
  Abonelik
  Kayıt Yenileme
  Güvenlik
Sitemizde hassas data transferi güvenli bağlantı (SSL - HTTPS) üzerinden gerçekleşmekte ve
kart sahiplerine ekstra koruma sağlayan 3D Secure güvenlik protokolleri uygulanmaktadır.
VisaVisa Electron
MasterCardMasterCard Maestro
Verified by VisaMasterCard SecureCode
SSL Secured Site
İrtibat Telefonlarımız(0322) 4572346
(0322) 4572393
Faks (0322) 4579211
 Arşivdeki İhale Detayı: 1802169
    Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriAdana 
İş ŞehriAdana 
KurumAdana Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
İşin Adı/Konusu/CinsiMescid 2017-2018 Yılı Restorasyonu İşi Yaptırılacaktır 
İhale Tarihi10.11.2017 10:00 
İhale UsulüAçık İhale 
Dosya No2017/488818 
İhale Metni
İHALE İLANI

ADANA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Adana Seyhan Bakımoğlu Mescidi 2017-2018 Yılı Restorasyonu İşi Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 22. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası[*]

 

: 2017/ 488818

1-İdarenin

 

a) Adresi

: Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası -  Çınarlı mah. Ziyapaşa     Bulv. Serkan apt. 51/B Seyhan/ADANA

b) Telefon ve faks numarası

: Tel: 0322 4532177  Faks: 0322 458 1721

c) Elektronik posta adresi (varsa)

d)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)                           

: adana@vgm.gov.tr

2-İhale konusu yapım işinin

 

a) Niteliği, türü, miktarı

: Tescilli Taşınmaz Vakıf Kültür Varlığı 1 Adet Camii Restorasyonu  

b) Yapılacağı yer

: Adana ili, Seyhan ilçesi, Ulu Cami Mahallesi, 48 pafta, 139 ada, 25 parsel

c) İşe başlama tarihi

:  Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer   

   teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi

:  Yer tesliminden itibaren 240 (iki yüz kırk) takvim günüdür.

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası- Çınarlı mah. Ziyapaşa Bulv. Serkan  apt. 51/B Seyhan/ADANA

b) Tarihi ve saati

:

 

 

10/11/2017- 10:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için  aşağıda  sayılan  belgeleri  teklifleri  kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

b)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.                                  

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

d) Bu şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

g)  Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlerin listesi.

     g-1. Bu bent boş bırakılmıştır.

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1- Bu bent boş bırakılmıştır.

4.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1- İş deneyimini gösteren belgeler;

4.3.1.1-İsteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

4.3.1.2-İstekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.

4.3.1.5.1. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %70' i oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir.

4.3.3.2. Aşağıda belirtilen sayı, nitelik ve mesleki deneyimli Teknik Personeli ihale üzerinde kaldığı takdirde inşaat mahallinde bulunduracaktır.

 

Taahhüt Teknik Personel Listesi: 

Adet

Pozisyon

Mesleki Unvan

Mesleki Özellikler

1

Şantiye Şefi

Restorasyon Uzmanı Y. Mimar veya Mimar

En az 5 (beş) yıl deneyimli

 

İhale üzerinde kalan isteklinin, yukarda belirtilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri (Taahhütname, diploma ve meslek odası belgesi) sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur. İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak; ''I. ve II. Grup Tescilli Taşınmaz Kültür Varlığı Yapıların Esaslı Onarımları'' (Kale, köprü, sur, çevre düzenlemesi ve sokak sağlıklaştırma hariç) benzer iş olarak kabul edilecektir. İstekliler, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait eserler dışında başka kurum kuruluş veya şahıslara ait eserlerle ilgili sunacakları iş deneyim belgesinin ekinde eserin tescilli olduğuna dair belgeyi sunacaklardır. Tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde, İdare tarafından istenilmesi halinde, iş deneyim belgesine esas teşkil eden işe ait kurul kararları ve hak ediş raporları sunulacaktır. İş Deneyim Belgesi yerine diploma veya mezuniyet belgesi kabul edilmeyecektir.   

              Benzer iş grupları harici iş deneyim belgeleri ile çevre düzenlemeye ait iş deneyim belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6-İhale dokümanı, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası - Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulv. Serkan Apt. 51/B Seyhan/ADANA adresinde görülebilir. İsteklilerin, 100,00 TL (YüzTürkLirası) karşılığı Vakıflar Bankası Adana Şubesi TR 150001500158007273699678 IBAN nolu hesaba işin ve isteklinin adı belirtilerek doküman satış bedeli ödemeleri ve banka dekontunun aslını ibraz edilmek kaydı ile ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını,  kendileri veya noter onaylı vekâletnameye haiz yetkili temsilcileri, ihale tarihinden en az üç gün önce satın almaları zorunludur. (En geç 06/11/2017 saat 17:00’ye kadar).  Doküman satın alınırken sunulacak olan belgelerin (vekaletname, şirket yetkilisi olduğuna dair belgeler vb.) asılları İdarece görülecek, faks veya fotokopi kabul edilmeyecektir.

7-Teklifler ihale saatine kadar ihalenin yapılacağı adrese verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8-İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle teklif birim fiyatlı sözleşme imzalanacaktır.

9-İstekliler teklif edilen bedelin %5 inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

11-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar:

1. İstekliler tekliflerinin ekinde; gerçek kişi istekliler ve tüzel kişi isteklilerinin temsile yetkili ortakları, müdürleri ve tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek kişiler ile tüzel kişiliklerin bu vasıflardaki kişilerinin T.C. Kimlik ve Vergi Kimlik Numaralarını vereceklerdir. İsteklinin ortak girişim olması halinde, T.C. Kimlik ve Vergi Kimlik Numaraları, pilot ortak ve özel ortaklar tarafından ayrı ayrı verilecektir.

2. Birim fiyat cetvelindeki iş kalemleri için teklif edilen fiyatlar, iki ondalık basamak olacak şekilde verilecektir. İhaleye girecek olan istekliler, İdareye sunacakları teklif birim fiyat cetvelini teklifleri kapsamında yazılı ve imzalı olarak ayrıca, CD halinde İdareye sunacaktır.  

3. Sözleşmenin uygulanması esnasında, idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ancak birim fiyat cetvelinde fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin birim fiyat tespiti (benzer poz hariç); yeni iş kaleminin birim fiyatı (Kamu Kuruluşuna ait birim fiyatlar ile serbest piyasa rayiçleri ile elde edilen birim fiyatları)  %10 (yüzdeon) indirim yapmak suretiyle elde edilecektir. Benzer poz uygulamasını gerektiren durumlarda ise Vakıf kültür Varlıkları Uygulama İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmede Bulunmayan İşlerin Birim Fiyatının Tespiti” başlıklı 23. maddesine göre benzer poz indirimi uygulanacaktır. İhale dokümanı alan istekli bu hususu peşinen kabul etmiş sayılır.

4. Geçici kabul noksanları için sözleşme bedelinin % 3’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir.

5.İdare bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde serbesttir.

 

İLAN OLUNUR.

 

  

    Geri Git    Yukarı Git

 Abone Girişi
Kullanıcı Adı

Şifre


Sade Görünüme Geç
Sadeleştirilmiş sayfa için burayı tıklayabilirsiniz.

Arşivdeki İhaleler
Geçmişe dönük ihaleleri inceleyerek, veritabanı içerikleri hakkında ön fikir edinebilirsiniz.


© 2006 ~ 2017  Kamu İhale Bülteni®
Çınarlı Mah. 61023 Sok. Beste Apt. No:5/9 01120 Seyhan, Adana, Türkiye
TELİF HAKLARI ve YASAL UYARI: Bu sitedeki logo, metinler, grafikler, tasarım kodları, içerikler vs. tüm unsurlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca telif hakları kapsamındadır.
Bu sitedeki herhangi bir içeriği, yazılı veya görsel öğeyi veya tasarım kodunu site sahibinin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalamak anılan yasanın ilgili maddelerine göre suç teşkil eder.
Yasaları bilmemek cezaya engel değildir. Yasayı bilerek/bilmeyerek ihlal edip kopyalama yapmış/yapacak olanlar hakkında yasal takip başlatılacaktır.
PRG: Fikret Akpınar   SRV: 19.11.2017 04:56:04   TR: 19.11.2017 07:56:04  GEN: 0.013 sec.