Kamu İhale BülteniKamu İhale Bülteni
Müşteri Hizmetleri  (0322)  4572346  4572393
.:: Türkiye Geneli Tüm İhaleleri Online İzleme Sistemi ::.
19 Kasım 2017
Pazar

  Site
  İçerik
  Abonelik
  Kayıt Yenileme
  Güvenlik
Sitemizde hassas data transferi güvenli bağlantı (SSL - HTTPS) üzerinden gerçekleşmekte ve
kart sahiplerine ekstra koruma sağlayan 3D Secure güvenlik protokolleri uygulanmaktadır.
VisaVisa Electron
MasterCardMasterCard Maestro
Verified by VisaMasterCard SecureCode
SSL Secured Site
İrtibat Telefonlarımız(0322) 4572346
(0322) 4572393
Faks (0322) 4579211
 Arşivdeki İhale Detayı: 1801281
    Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriAnkara 
İş ŞehriHatay 
KurumDevlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 
İşin Adı/Konusu/Cinsi6 Kalem Muhtelif Demirbaş Malzeme Satınalınacaktır 
İhale Tarihi07.11.2017 12:00 
İhale Usulü 
Dosya No
İhale Metni
1 6 KALEM MUHTELİF DEMİRBAŞ MALZEME SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı İskenderun / HATAY ihtiyacı 6 kalem muhtelif demirbaş malzeme ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik isterlerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. b)Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur. 2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik isterlerinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 3- Teklifler 07.11.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik isterlerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 6- İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. 7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. Talep Takip No: BEA9LYS9Y 2 T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI İSKENDERUN / HATAY İHTİYACI 6 KALEM MUHTELİF DEMİRBAŞ MALZEME İHALESİ İLE İLGİLİ İHALE EK ŞARTLARI 1) Ticari Şartnamenin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI” başlıklı 2.maddesinin diğer belgeler kapsamındaki (g) bendi çerçevesinde verilecek ilave belgeler: a) Firma imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler veya sanayi sicil belgesi veya kapasite raporu, b) Firma yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ile yetkili satıcılık belgesi alınan firmanın üretici/distribütör olduğuna dair belge, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi, d) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan “Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği” gereğince, Yönetmelik eki listede yer alan her malzeme grubu için; 1)“Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlik Belgesi” 2)Yönetmelik eki listede yer alan ve her mal grubu için belirlenen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine listede belirtilen yer, sayı ve özellikte kurulmuş olan servis istasyonlarının, -Açık adres ve ticaret unvanlarının, -Telefon ve faks numaralarının, -Servis yetkililerinin telefon faks numaralarının listesi e) Olması halinde, TSE belgesi ve TSEK belgesi gibi belgeler ile işin gerektirmesi halinde uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar ile can ve mal güvenliği bakımından önem arz eden ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğler ile TSE marka zorunluluğu getirilen sanayi malları için TSE belgesi f) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan “Garanti Belgesi Yönetmeliği” uyarınca firma garanti belgesiyle satılmak zorunda olan mallara ait garanti belgelerinin orijinal nüshaları, 2) Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini firma üstlenecektir. Bu yükümlülüğün firma tarafından yerine getirilmemesi halinde İdarenin (malı teslim alan kurum veya kuruluşun) garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri varsa firmanın alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek, yoksa firmadan talep etmek hakkına sahiptir. Garanti süresi boyunca firma tarafından, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımı sağlanacaktır. Firmanın sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle mallarda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden firma sorumlu olacaktır. Firmanın bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkansız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise, firma, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır. 3) İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Teklif mektuplarında teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecektir. 3 4) İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürebilmeleri şeklinde olacaktır. 5) Teknik isterlerine cevaplar verilecek, ihale konusu ürün ile ilgili resim broşür ve tanıtıcı diğer dokümanlar ile DİĞER İHALE DÖKÜMANLARI (Teklif mektubu, Geçici Teminat, İhale Evrak Bedeli makbuzu hariç) iki takım dosya olarak ve ayrıca PDF formatında taranmış tek doküman olacak şekilde 1 (bir) CD içerisinde de Ofis’e tevdi edilecektir 6) İstekliler tarafından teklif edecekleri ürünün marka/model listesi ayrıntılı olarak (teklif mektuplarından ayrı olarak liste halinde) verilecektir. 7) Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 8) Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik isterlerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 9) İhale konusu malzemelerin teslim süresi teklif mektuplarında belirtilecek olup, faturalama işlemlerinin 04.12.2017 tarihine kadar tamamlanması kaydıyla, söz konusu malzemeler bu süre içerisinde ihtiyaç sahibi kuruluşça gösterilecek yere, kuruluşça hazırlanan teknik isterlerine ve ihale şartlarına uygun olarak, tüm kurulum işlemleri yapılarak tam sağlam ve çalışır vaziyette, teslim edilecektir. 10) Ofisin muayene hakkı saklı kalmak kaydıyla, ihale konusu malzemelerin muayenesi, kuruluşça hazırlanan teknik isterlerine uygun olarak ihtiyaç sahibi kuruluşça yapılacaktır. 11) Tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ve değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden 3 (üç) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama ve değişiklik talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama ve değişiklik talepleri ile doküman satınalınmadan yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 12) İhale konusu malzemelerin bedeli, kuruluşça hazırlanan teknik isterlerine ve ihale şartlarına uygun olarak yapılacak teslimatı müteakip, bir örneği Ofis’imizde mevcut malzeme muayene teslim-tesellüm tutanağı Kuruluşça mahallinde düzenlenip resmi bir yazı ile DMO Gaziantep Bölge Müdürlüğü’ne gönderilmesinden ve ihtiyaç sahibi kuruluşça malzeme bedelinin Ofisimiz hesaplarına aktarılmasından sonra, Ofis ticari şartname hükümleri dâhilinde ödenecektir. 13) İhaleye iştirak edecek firmalar, ihale doküman bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırarak alacakları belgenin aslı ve bir suretini diğer belgelerle birlikte teklife ait dış zarf içine koyacaklardır. İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir. 14) Geçici teminat: Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 15) Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir. OFİS’İMİZ BANKA HESAPLARI: -Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şb. : TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07 -Vakıfbank Merkez Şb. : TR19 0001 5001 5800 7293 8232 26 -Halk Bankası Kurumsal Şb. : TR92 0001 2009 4520 0013 0000 11
    Geri Git    Yukarı Git

 Abone Girişi
Kullanıcı Adı

Şifre


Sade Görünüme Geç
Sadeleştirilmiş sayfa için burayı tıklayabilirsiniz.

Arşivdeki İhaleler
Geçmişe dönük ihaleleri inceleyerek, veritabanı içerikleri hakkında ön fikir edinebilirsiniz.


© 2006 ~ 2017  Kamu İhale Bülteni®
Çınarlı Mah. 61023 Sok. Beste Apt. No:5/9 01120 Seyhan, Adana, Türkiye
TELİF HAKLARI ve YASAL UYARI: Bu sitedeki logo, metinler, grafikler, tasarım kodları, içerikler vs. tüm unsurlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca telif hakları kapsamındadır.
Bu sitedeki herhangi bir içeriği, yazılı veya görsel öğeyi veya tasarım kodunu site sahibinin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalamak anılan yasanın ilgili maddelerine göre suç teşkil eder.
Yasaları bilmemek cezaya engel değildir. Yasayı bilerek/bilmeyerek ihlal edip kopyalama yapmış/yapacak olanlar hakkında yasal takip başlatılacaktır.
PRG: Fikret Akpınar   SRV: 19.11.2017 19:50:37   TR: 19.11.2017 22:50:37  GEN: 0.014 sec.