Kamu İhale BülteniKamu İhale Bülteni
Müşteri Hizmetleri  (0322)  4572346  4572393
.:: Türkiye Geneli Tüm İhaleleri Online İzleme Sistemi ::.
18 Kasım 2017
Cumartesi

  Site
  İçerik
  Abonelik
  Kayıt Yenileme
  Güvenlik
Sitemizde hassas data transferi güvenli bağlantı (SSL - HTTPS) üzerinden gerçekleşmekte ve
kart sahiplerine ekstra koruma sağlayan 3D Secure güvenlik protokolleri uygulanmaktadır.
VisaVisa Electron
MasterCardMasterCard Maestro
Verified by VisaMasterCard SecureCode
SSL Secured Site
İrtibat Telefonlarımız(0322) 4572346
(0322) 4572393
Faks (0322) 4579211
 Arşivdeki İhale Detayı: 1799584
    Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriKırıkkale 
İş ŞehriKırıkkale 
KurumMakina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Mke Hurda İşletmesi Müdürlüğü-Ticaret Müdürlüğü 
İşin Adı/Konusu/CinsiHidrolik Yağ Satın Alınacaktır 
İhale Tarihi10.11.2017 14:00 
İhale UsulüAçık İhale 
Dosya No2017/496306 
İhale Metni
HİDROLİK YAĞ SATIN ALINACAKTIR
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ-TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt Numarası:2017/496306
İşin Adı : Hidrolik Yağ
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi:Fabrikalar Mah. Hurdalık Cd. No:49/51 KIRIKKALE
b) Telefon ve faks numarası:3182242898 - 3182247422
c) Elektronik posta adresi:krkhurdaalim@mkek.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi :www.mkek.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:15000 Litre Hidrolik Yağ
b) Teslim [yeri / yerleri] :MKE KIRIKKALE HURDA MÜDÜRLÜĞÜ
c) Teslim [tarihi / tarihleri]:Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde malzemenin tamamı teslim edilecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer:MKE KIRIKKALE HURDA MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati:10.11.2017 - 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1.- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların MKE Kırıkkale Hurda Müdürlüğü Mali İşler Kısım Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,
f) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi ve alt yüklenicilerin bilgileri,
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
5. İhale dokümanı MKE Kırıkkale Hurda Müdürlüğü - Kırıkkale adresinde görülebilir ve 50,00TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur. Şartname bedelinin fabrikamız banka hesap numarasına (Vakıflar Bankası Kaletepe Şb. İBAN: TR77 0001 5001 5800 7305 3012 59) yatırılması halinde, dekont ve firma bilgilerinin fabrikamıza gönderilmesini müteakip ihale dokümanları isteklinin adresine karşı ödemeli olarak gönderilecektir.
6. Teklifler madde 3.b.'de belirtilen ihale saatine kadar MKE Kırıkkale Hurda Müdürlüğü Haberleşme/Arşiv Şefliği / KIRIKKALE adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 10/02/2018 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.
8. Bu iş için avans verilmeyecektir.
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.
10. Bu ihale MKE Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
11. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
12. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
13. Bu ihaleye konsorsiyumlar teklif veremez.
14. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.
15. MKE Kırıkkale Hurda Müdürlüğü bu ihalede Ceza ve İhalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümler hariç olmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
    Geri Git    Yukarı Git

 Abone Girişi
Kullanıcı Adı

Şifre


Sade Görünüme Geç
Sadeleştirilmiş sayfa için burayı tıklayabilirsiniz.

Arşivdeki İhaleler
Geçmişe dönük ihaleleri inceleyerek, veritabanı içerikleri hakkında ön fikir edinebilirsiniz.


© 2006 ~ 2017  Kamu İhale Bülteni®
Çınarlı Mah. 61023 Sok. Beste Apt. No:5/9 01120 Seyhan, Adana, Türkiye
TELİF HAKLARI ve YASAL UYARI: Bu sitedeki logo, metinler, grafikler, tasarım kodları, içerikler vs. tüm unsurlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca telif hakları kapsamındadır.
Bu sitedeki herhangi bir içeriği, yazılı veya görsel öğeyi veya tasarım kodunu site sahibinin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalamak anılan yasanın ilgili maddelerine göre suç teşkil eder.
Yasaları bilmemek cezaya engel değildir. Yasayı bilerek/bilmeyerek ihlal edip kopyalama yapmış/yapacak olanlar hakkında yasal takip başlatılacaktır.
PRG: Fikret Akpınar   SRV: 17.11.2017 22:48:20   TR: 18.11.2017 01:48:20  GEN: 0.013 sec.