Kamu İhale BülteniKamu İhale Bülteni
Müşteri Hizmetleri  (0322)  4572346  4572393
.:: Türkiye Geneli Tüm İhaleleri Online İzleme Sistemi ::.
20 Kasım 2017
Pazartesi

  Site
  İçerik
  Abonelik
  Kayıt Yenileme
  Güvenlik
Sitemizde hassas data transferi güvenli bağlantı (SSL - HTTPS) üzerinden gerçekleşmekte ve
kart sahiplerine ekstra koruma sağlayan 3D Secure güvenlik protokolleri uygulanmaktadır.
VisaVisa Electron
MasterCardMasterCard Maestro
Verified by VisaMasterCard SecureCode
SSL Secured Site
İrtibat Telefonlarımız(0322) 4572346
(0322) 4572393
Faks (0322) 4579211
 Arşivdeki İhale Detayı: 1799502
    Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriBalıkesir 
İş ŞehriBalıkesir 
Kurum19 Uncu Mot. P. Tug K. Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı Bağlıları Ve Müsteşarlık 
İşin Adı/Konusu/CinsiGıda Ürünleri Satın Alınacaktır 
İhale Tarihi10.11.2017 10:00 
İhale UsulüAçık İhale 
Dosya No2017/513820 
İhale Metni
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
19 UNCU MOT.P.TUG K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
ALABALIK, TAZE, SOFRALIK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2017/513820
1-İdarenin
a) Adresi: 19'UNCU MOT.P.TUG.K.LIGI ALI ÇETINKAYA KISLASI 10300 EDREMİT/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası:2663734483 - 2663734484
c) Elektronik Posta Adresi:19motptugsatinalma@kkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1.Kısım: 19.Mot.P.Tug.K.lığı (Edremit/BALIKESİR) ihtiyacı 10.000 Kg. 2.Kısım: 19.Mot.P.Tug.K.Yrd.lığı ve Bergama Garnizon K.lığı (Bergama/İZMİR) İhtiyacı 3.100 Kg.
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :A-) 1. KISIM: 19'uncu Mot.P.Tug.K.lığı Tşn.(Tük.) 405 Mal Saymanlığına (Edremit/BALIKESİR) B-) 2. KISIM: 19'uncu Mot.P.Tug.K.Yrd.lığı ve Bergama Garnizon Komutanlığına (Bergama/İZMİR)
c) Teslim tarihi:Yüklenici malı ihtiyaç çizelgelerinde belirtilen teslim sürelerine uygun olarak verilen tebligatlara istinaden günlük ihtiyaçlar nispetinde teslim edecektir. İlgili mal kalemi için 10.2.1. maddesinde belirtilen tarihten itibaren, İşe başlama tarihi ve sözleşme süreci başlayacaktır. 10.3.2. Belirtilen tarihlerden önce ilgili mal kalemi için işe başlanmayacaktır. Ancak sözleşme, İhale sürecinin gerektirdiği sebeplerle 10.2.1. maddesinde belirtilen işe başlama tarihinden sonraki bir tarihte imzalanır ise, İşe başlama tarihi olarak sözleşmenin imzalandığı tarih kabul edilecek ve söz konusu mallar için hizasında belirtilen son teslim tarihinde bitirilecektir. 10.3.3. ALABALIK için işin/mal teslim süresi; İşe başlama tarihinden itibaren 15 Kasım 2017 - 30 Nisan 2018'dir. (Mal teslim süreleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunun 27.inci Maddesi kapsamındadır.)
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:19'uncu Mot.P.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı -Edremit/BALIKESİR
b) Tarihi ve saati:10.11.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1.İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi veya,
2.İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu veya,
3.İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi veya,
4.İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya,
5.Alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da aday ve istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi, Ürün Kalite Belgesi, İşletme Onay/Kayıt Belgesi veya İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı 19'uncu Mot.P.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı -Edremit/BALIKESİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 19'uncu Mot.P.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı -Edremit/BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
    Geri Git    Yukarı Git

 Abone Girişi
Kullanıcı Adı

Şifre


Sade Görünüme Geç
Sadeleştirilmiş sayfa için burayı tıklayabilirsiniz.

Arşivdeki İhaleler
Geçmişe dönük ihaleleri inceleyerek, veritabanı içerikleri hakkında ön fikir edinebilirsiniz.


© 2006 ~ 2017  Kamu İhale Bülteni®
Çınarlı Mah. 61023 Sok. Beste Apt. No:5/9 01120 Seyhan, Adana, Türkiye
TELİF HAKLARI ve YASAL UYARI: Bu sitedeki logo, metinler, grafikler, tasarım kodları, içerikler vs. tüm unsurlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca telif hakları kapsamındadır.
Bu sitedeki herhangi bir içeriği, yazılı veya görsel öğeyi veya tasarım kodunu site sahibinin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalamak anılan yasanın ilgili maddelerine göre suç teşkil eder.
Yasaları bilmemek cezaya engel değildir. Yasayı bilerek/bilmeyerek ihlal edip kopyalama yapmış/yapacak olanlar hakkında yasal takip başlatılacaktır.
PRG: Fikret Akpınar   SRV: 20.11.2017 16:58:37   TR: 20.11.2017 19:58:37  GEN: 0.014 sec.