Kamu İhale BülteniKamu İhale Bülteni
Müşteri Hizmetleri  (0322)  4572346  4572393
.:: Türkiye Geneli Tüm İhaleleri Online İzleme Sistemi ::.
19 Kasım 2017
Pazar

  Site
  İçerik
  Abonelik
  Kayıt Yenileme
  Güvenlik
Sitemizde hassas data transferi güvenli bağlantı (SSL - HTTPS) üzerinden gerçekleşmekte ve
kart sahiplerine ekstra koruma sağlayan 3D Secure güvenlik protokolleri uygulanmaktadır.
VisaVisa Electron
MasterCardMasterCard Maestro
Verified by VisaMasterCard SecureCode
SSL Secured Site
İrtibat Telefonlarımız(0322) 4572346
(0322) 4572393
Faks (0322) 4579211
 Arşivdeki İhale Detayı: 1798654
    Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriAksaray 
İş ŞehriAksaray 
Kurumİl Jandarma Komutanlığı(Aksaray) İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı 
İşin Adı/Konusu/CinsiSigortacılık Hizmeti Alınacaktır 
İhale Tarihi07.11.2017 14:00 
İhale UsulüAçık İhale 
Dosya No2017/514469 
İhale Metni
SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(AKSARAY) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
AKSARAY İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ENVANTERİNDE BULUNAN 81 (SEKSENBİR) ADET ARAÇ İÇİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI HİZMETİ ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2017/514469
1-İdarenin
a) Adresi:TACIN MAH. E-90 KARA YOLU ÜZERI NO: 50 68100 AKSARAY MERKEZ/AKSARAY
b) Telefon ve faks numarası:3822151062 - 3822151026
c) Elektronik Posta Adresi:IHLKOM68@JANDARMA.GOV.TR
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
AKSARAY İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ENVANTERİNDE BULUNAN 81 (SEKSENBİR) ADET ARAÇ İÇİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI HİZMETİ ALIMI İŞİ (ARAÇ BİLGİLERİ VE ARAÇ CİNSLERİ ÇİZELGESİ EK:1-2'DE DİR.)
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:AKSARAY İL JANDARMA KOMUTANLIĞI (TACIN MAH. E-90 KARA YOLU ÜZERI NO:50 68100 MERKEZ/AKSARAY)
c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:AKSARAY İL JANDARMA KOMUTANLIĞI (TACIN MAH. E-90 KARA YOLU ÜZERI NO:50 68100 MERKEZ/AKSARAY)
b) Tarihi ve saati:07.11.2017 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İSTEKLİ ANA SİGORTA ŞİRKETİ İSE, TEKLİFİ İLE BİRLİKTE ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPMAYA YETKİLİ VE TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ ÜYESİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELERİ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA SUNACAKTIR. İSTEKLİ YETKİLİ ACENTA İSE ACENTASI BULUNDUĞU ANA SİGORTA ŞİRKETİ İLE İMZALAMIŞ OLDUĞU ACENTA SÖZLEŞMESİNİ VE ANA SİGORTA ŞİRKETİNİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPMAYA YETKİLİ VE TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ ÜYESİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELERİ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA SUNACAKTIR.
7.1.ı. İHALEYE İSTEKLİ ADINA VAKALETEN İŞTİRAK EDİLİYORSA VEKİL, 4734 SAYILI KANANUN 10 NCU MADDESİNİN SON FIKRASININ (İ) BENDİNDE BELİRTİLEN İHALEYE KATILMAYACAK OLANLAR ARASINDA BULUNMADIĞINA VE BU DURUMDA DEĞİŞİKLİK OLMASI HALİNDE İDAREYE DERHAL BİLDİRECEĞİNE İLİŞKİN TAAHHÜTNAME VE 4734 SAYILI KANUNUN 11 MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİ UYARINCA ADLİ SİCİL KAYITLARINA İLİŞKİN BELGELERİ SÖZLEŞME İMZALANMADAN ÖNCE İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDECEKTİR.
7.1.i. İSTEKLİLERİN 4734 SAYILI KANUNUN 10'NUNCU MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ (E) BENDİ GEREĞİNCE, İSTEKLİ HAKKINDA HÜKÜM BULUNMASI HALİNDE, VERİLMİŞ OLAN HÜKMÜN MESLEKİ FAALİYETLE İLGİLİ OLUP OLMADIĞININ TESPİT EDİLMESİ İÇİN HÜKÜMLE İLGİLİ MAHKEME KARARININ ASLI VEYA MAHKEMECE ONAYLI SURETİNİ, SÖZLEŞME İMZALANMADAN ÖNCE İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDECEKTİR.
7.1.j. İSTEKLİNİN TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE, İSTEKLİ TEKLİFLERİ İLE BİRLİKTE ORTAKLARININ SERMAYE PAYLARININ SON DURUMUNU GÖSTERİR TİCARET SİCİL GAZETESİNİ VEYA BU HUSUSLARI GÖSTERİR BELGELERİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDECEKTİR.
7.1.k. AKSARAY İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ENVANTERİNDE BULUNAN VE ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI HİZMETİ ALINACAK OLAN ARAÇLARDA RİSK PRİMLERİ BELİRLENİRKEN DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR. A) ARAÇ SAYISININ FAZLA OLMASI. B) TRAFİĞE GİRİŞ-ÇIKIŞ SAATLERİNİN GENELDE GÜNDÜZ OLMASI. C) ARAÇLARIN ARAÇ KOMUTANI NEZARETİNDE KULLANILMASI. Ç) GÖREVE ÇIKIŞ VE DÖNÜŞTE GÜNLÜK BAKIMI İLE AYLIK, 6 AYLIK PERİYODİK BAKIMLARININ YAPILMASI. D) KANUN, YÖNERGE VE EMİRLER GEREĞİ ARAÇLARIN KESİNLİKLE ALKOLLÜ OLARAK KULLANILMAMASI. E) KANUN, YÖNERGE VE EMİRLER GEREĞİ ARAÇ KULLANILMASINDA HIZ LİMİTİ UYGULAMASI. F) ARAÇLARIN GENELDE KADROLU UZMAN PERSONEL TARAFINDAN KULLANILMASI. G) ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE, KULLANACAĞI ARACA YÖNELİK ÖZEL EĞİTİM VERİLMESİ. H) ARAÇLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNUN İL VE BİRLİK İÇERİSİNDE KULLANILIYOR OLMASI.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU VE ÖZEL SEKTÖRE YAPILAN TRAFİK SİGORTASI İŞLERİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı AKSARAY İL JANDARMA KOMUTANLIĞI adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKSARAY İL J.K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
    Geri Git    Yukarı Git

 Abone Girişi
Kullanıcı Adı

Şifre


Sade Görünüme Geç
Sadeleştirilmiş sayfa için burayı tıklayabilirsiniz.

Arşivdeki İhaleler
Geçmişe dönük ihaleleri inceleyerek, veritabanı içerikleri hakkında ön fikir edinebilirsiniz.


© 2006 ~ 2017  Kamu İhale Bülteni®
Çınarlı Mah. 61023 Sok. Beste Apt. No:5/9 01120 Seyhan, Adana, Türkiye
TELİF HAKLARI ve YASAL UYARI: Bu sitedeki logo, metinler, grafikler, tasarım kodları, içerikler vs. tüm unsurlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca telif hakları kapsamındadır.
Bu sitedeki herhangi bir içeriği, yazılı veya görsel öğeyi veya tasarım kodunu site sahibinin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalamak anılan yasanın ilgili maddelerine göre suç teşkil eder.
Yasaları bilmemek cezaya engel değildir. Yasayı bilerek/bilmeyerek ihlal edip kopyalama yapmış/yapacak olanlar hakkında yasal takip başlatılacaktır.
PRG: Fikret Akpınar   SRV: 19.11.2017 02:45:19   TR: 19.11.2017 05:45:19  GEN: 0.013 sec.