Kamu İhale BülteniKamu İhale Bülteni
Müşteri Hizmetleri  (0322)  4572346  4572393
.:: Türkiye Geneli Tüm İhaleleri Online İzleme Sistemi ::.
17 Kasım 2017
Cuma

  Site
  İçerik
  Abonelik
  Kayıt Yenileme
  Güvenlik
Sitemizde hassas data transferi güvenli bağlantı (SSL - HTTPS) üzerinden gerçekleşmekte ve
kart sahiplerine ekstra koruma sağlayan 3D Secure güvenlik protokolleri uygulanmaktadır.
VisaVisa Electron
MasterCardMasterCard Maestro
Verified by VisaMasterCard SecureCode
SSL Secured Site
İrtibat Telefonlarımız(0322) 4572346
(0322) 4572393
Faks (0322) 4579211
 Arşivdeki İhale Detayı: 1797461
    Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriKarabük 
İş ŞehriKarabük 
KurumSafranbolu Malmüdürlüğü 
İşin Adı/Konusu/CinsiTaşınmaz Kiralama , Satış Ve İrtifak Hakkı Tesis Edilecektir 
İhale Tarihi08.11.2017 10:00 
İhale Usulü 
Dosya No
İhale Metni

SAFRANBOLU MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

 

No

 

İli

 

İlçesi

 

Mahallesi/Köyü

 

Mevkii

 

Cinsi

 

Ada

 

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

Hazine Hissesi

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL.)

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Türü

1

Karabük

Safranbolu

Aşağı Çiftlik

Kurttepesi

Tarla

148

1

5.588,09

Tam

175.000,00

17.500,00

08/11/2017

10:00

Satış

2

Karabük

Safranbolu

Tokatlı

-

2 katlı ev ve arsası

229

11

545,00

186,89

65.500,00

6.550,00

08/11/2017

10:20

Satış

3

Karabük

Safranbolu

Yukarı Çiftlik

Kapu tarla

Tarla

119

16

1.227,63

Tam

15.500,00

1.550,00

08/11/2017

10:40

Satış

4

Karabük

Safranbolu

Yazıköy

Kaşaltı

Tarla

260

94

12.382,87

Tam

8.000,00

800,00

08/11/2017

11:00

Kiralama

5

Karabük

Safranbolu

Kırıklar

Dönümler

Çalılık

112

123

108.142,96

Tam

24.000,00

7.200,00

08/11/2017

11:20

İrtifak

Hakkı

1-Yukarıda özellikleri belirtilen, 1, 2.ve 3 sıra nolu taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle,

2-Yukarıda özellikleri belirtilen,  4 sıra nolu taşınmazın tarımsal amaçlı kiralama ihalesi2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle,

3-Yukarıda özellikleri belirtilen 5 sıra nolu taşınmazın konut ve enerji hariç olmak üzere eğitim, ticari, sağlık, turizm, sanayi, tarım ve hayvancılık, sosyal, kültürel vb. tesislerin yapılması amacıyla 30 (otuz) yıl süreli irtifakhakkı verilmesine esas olmak üzere 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi gereğince Pazarlık usulü ile;

hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Yeni Mahalle Safranbolu Kaymakamlığı 1 inci katında bulunanSafranbolu Malmüdürlüğü Malmüdürü odasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

4) İhaleler ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Safranbolu Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisi'nde ücretsiz olarak görülebilir.

5) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ihale saatinden önce geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzu veya Bankalardan alacakları süresiz teminat mektubunu, ayrıca:

a) Gerçek kişilerde; yasal yerleşim yeri belgesi, T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan örneği, vekâleten katılacaklarda noter tasdikli vekaletname,

b) Tüzel kişilerde; vergi kimlik numarasını bildirmeleri, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan 2017 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi; kamu tüzel kişiliği adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin ise tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

6) Posta ile yapılacak müracaatlarda 2886 Sayılı Yasanın 37 nci maddesine göre hazırlanmayan teklifler ve 38 inci maddeye göre ihale saatine kadar verilmeyen teklifler ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7) Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış işlemlerinde ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi talep üzerine ihale bedelinin, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise 1.000,00 TL üzeri olması halinde  ¼ peşin, kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıl içinde en fazla 8 taksitte ödenebilecektir.

8) 4706 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmaz malların satış işlemlerinde herhangi bir vergi, resim, harç ve KDV alınmayacak olup, 5 yıl süre ile emlak vergisi de ödenmeyecektir.

9) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10) Ayrıca yapılacak olan ihalelere ait bilgilerhttp://www.safranbolu.gov.tr/,[www.karabukdefterdarligi.gov.tr]adresinden öğrenebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri de [www.milliemlak.gov.tr] adresinden öğrenilebilir.

Bilgi Telefonları: 0370 7121178        Fax: 0370 7121177

İLAN OLUNUR

 

EFLANİ KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ

İRTİFAK HAKKI İHALE İLANI

SIRA

NO

İL/İLÇE/ KÖY

MAHALLE

PAFTA

ADA/ PARSEL NO

CİNSİ

YÜZÖLÇÜMÜ

M2

İLK YILIN MUHAMMEN

BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT ( TL )

İHALE

 TARİHİ

İHALE

SAATİ

AÇIKLAMALAR

1

Karabük/Eflani/ Alpagut Köyü

E30-d-22-d-1-c

142/87

Ham

Toprak

36.320,39 m2

4.000,00 TL

1200,00 TL

16/11/2017

14:00

İrtifak Hakkı tesis edilecek 36.320,39 m2 yüzölçümlü alan üzerinde imar planı ile getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak konut ve enerji hariç olmak üzere eğitim, ticari, sağlık, turizm, sanayi, tarım ve hayvancılık( ön izin döneminde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması, Kanunda ve Yönetmelikte belirtilen büyük baş ve küçük baş hayvan sayılarına dayalı proje yapılması şartı ile)  sosyal, kültürel vb. tesislerin  projeye dayalı yapılması amaçlılığıyla 30 Yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-       Yukarıda yeri ve nitelikleri belirtilen Karabük İli Eflani ilçesinde bulunan mülkiyeti maliye hazinesine ait taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine

 göre PAZARLIK USULU ile yukarıda belirtilen tarih ve saatte irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır.

2-       İhale Eflani Malmüdürlüğü Makam Odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

3-       İrtifak Hakkı şartnamesi mesai saatleri içinde Eflani Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir.

4-       İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

       - Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, kanuni ikametgah sahibi olmaları, gerçek kişilerin TC Kimlik Numaralarını bildirmeleri,

       - İhaleye vekaleten katılınacak ise noterce onaylı vekaletnameyi ve vekilin imza sirkülerini vermeleri,

       -Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik Numaralarını bildirmeleri ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Meslek Odasına kayıtlı olduklarını gösteren noterlikçe onaylanmış yetki belgesini, imza sirkülerini, 2017 yılı Faaliyet Belgesi  temsile yetkili olduğunu gösterir  vekaletnameyi vermeleri,

       -Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen değerlere göre kabul edilecek geçici teminatı vermeleri, ( Teminat mektubu verilmesi    halinde süresiz limit içi olması ve teyit yazısının da verilmesi ), -Yapılacak yatırımla ilgili Avan Projeyi vermeleri,

Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin İhale Komisyonu Başkanlığına ibraz edilerek ihalede hazır bulunulması, tekliflerini posta ile göndermek isteyenlerin teklif mektubunu ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla iadeli-taahhütlü posta ile göndermeleri,

         Gerekmektedir. Daha fazla bilgi için Eflani Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisine başvurulabilir.

         5- Ayrıca yapılacak olan ihalelere ait bilgiler www.karabukdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri de [www.milliemlak.gov.tr]               

adresinden öğrenilebilir.       Bilgi Telefonları: 0.370.4613360    Fax: 0.370.4612013               

 

 

 

    Geri Git    Yukarı Git

 Abone Girişi
Kullanıcı Adı

Şifre


Sade Görünüme Geç
Sadeleştirilmiş sayfa için burayı tıklayabilirsiniz.

Arşivdeki İhaleler
Geçmişe dönük ihaleleri inceleyerek, veritabanı içerikleri hakkında ön fikir edinebilirsiniz.


© 2006 ~ 2017  Kamu İhale Bülteni®
Çınarlı Mah. 61023 Sok. Beste Apt. No:5/9 01120 Seyhan, Adana, Türkiye
TELİF HAKLARI ve YASAL UYARI: Bu sitedeki logo, metinler, grafikler, tasarım kodları, içerikler vs. tüm unsurlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca telif hakları kapsamındadır.
Bu sitedeki herhangi bir içeriği, yazılı veya görsel öğeyi veya tasarım kodunu site sahibinin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalamak anılan yasanın ilgili maddelerine göre suç teşkil eder.
Yasaları bilmemek cezaya engel değildir. Yasayı bilerek/bilmeyerek ihlal edip kopyalama yapmış/yapacak olanlar hakkında yasal takip başlatılacaktır.
PRG: Fikret Akpınar   SRV: 17.11.2017 17:17:24   TR: 17.11.2017 20:17:24  GEN: 0.030 sec.