Kamu İhale BülteniKamu İhale Bülteni
Müşteri Hizmetleri  (0322)  4572346  4572393
.:: Türkiye Geneli Tüm İhaleleri Online İzleme Sistemi ::.
21 Kasım 2017
Salı

  Site
  İçerik
  Abonelik
  Kayıt Yenileme
  Güvenlik
Sitemizde hassas data transferi güvenli bağlantı (SSL - HTTPS) üzerinden gerçekleşmekte ve
kart sahiplerine ekstra koruma sağlayan 3D Secure güvenlik protokolleri uygulanmaktadır.
VisaVisa Electron
MasterCardMasterCard Maestro
Verified by VisaMasterCard SecureCode
SSL Secured Site
İrtibat Telefonlarımız(0322) 4572346
(0322) 4572393
Faks (0322) 4579211
 Arşivdeki İhale Detayı: 1796743
    Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriAnkara 
İş ŞehriVan 
KurumMekansal Planlama Gen. Müd. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarlık 
İşin Adı/Konusu/Cinsiİmar Uygulama Danışmanlık Hizmeti Alınacaktır 
İhale Tarihi09.11.2017 11:00 
İhale UsulüBelli İstekliler Arasında 
Dosya No2017/490744 
İhale Metni
İMAR UYGULAMA DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR
MEKANSAL PLANLAMA GEN. MÜD. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
Van İli İkinci Etap (2912 Ha) Alanda İmar Uygulama danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası:2017/490744
1-İdarenin
a) Adresi:Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. Km No: 278 Kat:15 06530 Mustafa Kemal Mah. ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3124102302 - 3122846794
c) Elektronik Posta Adresi:caglayan.celiker@csb.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı:
864 Ha. alanda geri dönüşüm uygulaması ve bu alanı da kapsayan 2912 Hektarlık alanda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre imar uygulaması
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Van
c) İşin süresi:İşe başlama tarihinden itibaren 198 takvim günüdür
3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer:Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. Km No: 278 Kat:15 06530 Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati:09.11.2017 11:00
4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 600.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "Organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler" başlıklı 39. maddesinin hükümleri geçerlidir. İstekli yada adayların Anahtar teknik personeli söz konusu maddedeki hükümler ışığında sunmaları zorunludur.
Proje yöneticisi;
İşe başlama tarihinden işin tasdik tarihine kadar idareye karşı işin teknik konularından sorumlu asgari 5 yıl tecrübeli Harita, Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik Mühendisidir. Proje Yöneticisi işin yer tesliminden tasdikine kadar idarenin talebi halinde iş mahallinde veya büroda(merkez+bölge) işin teknik detayları hakkında ilgilisine bizzat bilgi vermekle yükümlüdür.
Proje Yöneticisi, bu şartnamenin 8.3 maddesinde tanımlanan benzer işlerden tek sözleşmeye bağlı hektar olarak en az ihale konusu işin %15'i kadar veya toplamda hektar olarak en az ihale konusu işin % 20'si kadar işlerde Harita Mühendisliği yapmış olmalıdır. Şirketi temsil ve ilzama yetkili Şirket Müdürlüğü yaptığını belgeleyen Şirket Müdürleri Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış benzer işin yapıldığı dönemde şirketi temsil ve ilzama yetkili olduklarını gösteren bir belge ile belgelendirmek zorundadır.
Proje Yöneticisi benzer iş tanımına uygun işlerde en az 0,25 yıl (90 gün) çalıştığını belgelemek zorundadır.
Harita Mühendisi;
En az 5 yıl deneyimli Harita, Jeodezi ve Fotogrametri ve Geomatik Mühendisi olmak zorundadır.
Benzer iş tanımına uygun işlerde en az 0,25 yıl (90 gün) çalıştığını belgelemek zorundadır.
Deneyim süreleri; özel sektörde çalışanlar için Harita Mühendisleri Odası'na kayıt tarihi veya mezuniyet tarihi, kamuda çalışanlar için ise göreve başlama tarihi esas alınarak ilgili belge ile tevsik edilir.
Anahtar teknik personel sözleşmeye dayalı birden fazla işte görev alamaz. İhale süreci sonucunda önerilen anahtar teknik personelin birden fazla sözleşmeye bağlı işte çalışması durumunda anahtar teknik personel dengi veya daha niteliklisi (Teknik teklifin değerlendirilmesi aşamasında almış olduğu puanları alabilecek nitelikte) ile değiştirilir. İstenen şartların sağlanamaması durumunda sözleşme imzalanmaz ve adayın geçici teminatı gelir kaydedilir.
b) Teknik Personel:
Sözleşme Konusu İşteki Görevi
Adı Soyadı
Ünvanı
Proje Yöneticisi
Mühendis
Mühendis veya Tekniker
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu:
İsteklilerin aşağıda özellikleri ve sayısı belirtilen ekipmanlara sahip olması zorunludur. Sahip olma yolları ve belgelendirme şekilleri aşağıda açıklanmıştır.
1- Bir adet standart sapması 10 cc veya daha hassas elektronik takeometre,
2- Bir adet çift frekanslı Real Time Kinematik alım için yeterli teknik özellikte GPS alıcısı
3- Harita Paket Programı ve Harita Paket Programını çalıştırabilecek kapasitede bilgisayar ve bilgisayar donanımı
Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.
Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması şartı ile adayın kendi malı sayılır.
Diğer kiralama yolları ile kiralanmış makine ve ekipmanın kiralandığını gösteren kira sözleşmesinin ihale tarihinden önce imzalanması halinde söz konusu makine ve ekipman isteklinin malı kabul edilecektir. Bu durumda isteklinin üzerinde ihale kalması halinde, kiralama sözleşmesinin süresi işin bitim tarihini kapsayacak şekilde istekliden güncel sözleşme istenecektir.
İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri veya birkaçı tarafından sağlanabilir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi Ugulaması (Parselasyon Planı) yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. Km No: 278 Kat:15 06530 Çankaya / ANKARA adresinden satın alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.
9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. Km No: 278 Kat:15 06530 Çankaya / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
    Geri Git    Yukarı Git

 Abone Girişi
Kullanıcı Adı

Şifre


Sade Görünüme Geç
Sadeleştirilmiş sayfa için burayı tıklayabilirsiniz.

Arşivdeki İhaleler
Geçmişe dönük ihaleleri inceleyerek, veritabanı içerikleri hakkında ön fikir edinebilirsiniz.


© 2006 ~ 2017  Kamu İhale Bülteni®
Çınarlı Mah. 61023 Sok. Beste Apt. No:5/9 01120 Seyhan, Adana, Türkiye
TELİF HAKLARI ve YASAL UYARI: Bu sitedeki logo, metinler, grafikler, tasarım kodları, içerikler vs. tüm unsurlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca telif hakları kapsamındadır.
Bu sitedeki herhangi bir içeriği, yazılı veya görsel öğeyi veya tasarım kodunu site sahibinin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalamak anılan yasanın ilgili maddelerine göre suç teşkil eder.
Yasaları bilmemek cezaya engel değildir. Yasayı bilerek/bilmeyerek ihlal edip kopyalama yapmış/yapacak olanlar hakkında yasal takip başlatılacaktır.
PRG: Fikret Akpınar   SRV: 21.11.2017 13:30:11   TR: 21.11.2017 16:30:11  GEN: 0.014 sec.