Kamu İhale BülteniKamu İhale Bülteni
Müşteri Hizmetleri  (0322)  4572346  4572393
.:: Türkiye Geneli Tüm İhaleleri Online İzleme Sistemi ::.
18 Kasım 2017
Cumartesi

  Site
  İçerik
  Abonelik
  Kayıt Yenileme
  Güvenlik
Sitemizde hassas data transferi güvenli bağlantı (SSL - HTTPS) üzerinden gerçekleşmekte ve
kart sahiplerine ekstra koruma sağlayan 3D Secure güvenlik protokolleri uygulanmaktadır.
VisaVisa Electron
MasterCardMasterCard Maestro
Verified by VisaMasterCard SecureCode
SSL Secured Site
İrtibat Telefonlarımız(0322) 4572346
(0322) 4572393
Faks (0322) 4579211
 Arşivdeki İhale Detayı: 1795725
    Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriÇanakkale 
İş ŞehriÇanakkale 
KurumSgk Çanakkale İl Müdürlüğü 
İşin Adı/Konusu/CinsiElektrik Enerjisi Satın Alınacaktır 
İhale Tarihi10.11.2017 15:30 
İhale UsulüAçık İhale 
Dosya No2017/513839 
İhale Metni
ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
SGK ÇANAKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ
600000 KİLOWATT-SAAT ELEKTRİK ENERJİSİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2017/513839
1-İdarenin
a) Adresi:Cumhuriyet Mahallesi Kepez Beldesi Sahilyolu Caddesi 12 17110 Kepez Beldesi ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası:2862631313 - 2862631302
c) Elektronik Posta Adresi:canakkalesgim@sgk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
600.000 kilowatt-saat Elektrik Enerjisi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Arşivi / Cevatpaşa Mahallesi Mehmetpaşa Sokak No:8/2 ÇANAKKALE Biga Sosyal Güvenlik Merkezi - Biga / ÇANAKKALE Gelibolu Sosyal Güvenlik Merkezi - Gelibolu / ÇANAKKALE Ayvacık Sosyal Güvenlik Merkezi - Ayvacık / ÇANAKKALE Çan Sosyal Güvenlik Merkezi - Çan / ÇANAKKALE Ezine Sosyal Güvenlik Merkezi - Ezine / ÇANAKKALE Bayramiç Sosyal Güvenlik Merkezi - Bayramiç / ÇANAKKALE Lapseki Rehberlik Sosyal Güvenlik Merkezi - Lapseki / ÇANAKKALE Yenice Sosyal Güvenlik Merkezi - Yenice / ÇANAKKALE
c) Teslim tarihi:İşe başlama tarihi olan 01.01.2018'den itibaren bitiş tarihi olan 31.12.2018 'e kadar her gün 24 saat boyunca kesintisiz olarak Elektrik Enerjisi temin ve teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Cumhuriyet Mahallesi Sahil Yolu Caddesi No:12 Kepez Beldesi / ÇANAKKALE (Toplantı Salonu)
b) Tarihi ve saati:10.11.2017 - 15:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler, EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından yayımlanan enerji piyasası serbest tüketici yönetmeliğine göre serbest tüketici belgesi sahibi olan idareye elektrik enerjisi satma yetkisi veren, (EPDK tarafından düzenlenmiş ilgili lisans (Üretim lisansı, Otoprodüktör lisansı, Otoprodüktör grubu lisansı, Toptan satış lisansı, Dağıtım lisansı veya parekende satış lisanslarından herhangi birisinin aslı yada noter tasdikli sureti) belgesini teklifleri ile birlikte vermek zorundadırlar.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Sahil Yolu Caddesi No:12 Kepez Beldesi / ÇANAKKALE (Destek Hizmetleri Servisi) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Cumhuriyet Mahallesi Sahil Yolu Caddesi No:12 Kepez Beldesi / ÇANAKKALE (Destek Hizmetleri Servisi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
    Geri Git    Yukarı Git

 Abone Girişi
Kullanıcı Adı

Şifre


Sade Görünüme Geç
Sadeleştirilmiş sayfa için burayı tıklayabilirsiniz.

Arşivdeki İhaleler
Geçmişe dönük ihaleleri inceleyerek, veritabanı içerikleri hakkında ön fikir edinebilirsiniz.


© 2006 ~ 2017  Kamu İhale Bülteni®
Çınarlı Mah. 61023 Sok. Beste Apt. No:5/9 01120 Seyhan, Adana, Türkiye
TELİF HAKLARI ve YASAL UYARI: Bu sitedeki logo, metinler, grafikler, tasarım kodları, içerikler vs. tüm unsurlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca telif hakları kapsamındadır.
Bu sitedeki herhangi bir içeriği, yazılı veya görsel öğeyi veya tasarım kodunu site sahibinin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalamak anılan yasanın ilgili maddelerine göre suç teşkil eder.
Yasaları bilmemek cezaya engel değildir. Yasayı bilerek/bilmeyerek ihlal edip kopyalama yapmış/yapacak olanlar hakkında yasal takip başlatılacaktır.
PRG: Fikret Akpınar   SRV: 18.11.2017 04:11:54   TR: 18.11.2017 07:11:54  GEN: 0.013 sec.