Kamu İhale BülteniKamu İhale Bülteni
Müşteri Hizmetleri  (0322)  4572346  4572393
.:: Türkiye Geneli Tüm İhaleleri Online İzleme Sistemi ::.
22 Kasım 2017
Çarşamba

  Site
  İçerik
  Abonelik
  Kayıt Yenileme
  Güvenlik
Sitemizde hassas data transferi güvenli bağlantı (SSL - HTTPS) üzerinden gerçekleşmekte ve
kart sahiplerine ekstra koruma sağlayan 3D Secure güvenlik protokolleri uygulanmaktadır.
VisaVisa Electron
MasterCardMasterCard Maestro
Verified by VisaMasterCard SecureCode
SSL Secured Site
İrtibat Telefonlarımız(0322) 4572346
(0322) 4572393
Faks (0322) 4579211
 Arşivdeki İhale Detayı: 1791198
    Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriSamsun 
İş ŞehriSamsun 
KurumSamsun B. B. Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İşin Adı/Konusu/CinsiAkaryakıt Ve Kalorifer Yakıtı Satın Alınacaktır 
İhale Tarihi10.11.2017 10:00 
İhale UsulüAçık İhale 
Dosya No2017/492340 
İhale Metni
AKARYAKIT VE KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR
SAMSUN B.B. SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AKARYAKIT VE KALORİFER YAKITI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2017/492340
1-İdarenin
a) Adresi:Denizevleri Mah. Atatürk Bulvarı 228. Sok. No :8 55200 ATAKUM/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası:3623112000 - 3624324445
c) Elektronik Posta Adresi:bilgi_islem@saski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2.800.000 lt Motorin 15.000 lt Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 50.000 kg Kalorifer Yakıtı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :SASKİ Derebahçe Tesisleri Akaryakıt İstasyonu, SASKİ İdari Binaları, İlçe Şube Müdürlükleri Akaryakıt Depoları, İçmesuyu Arıtma Tesisleri (Aşağıçinik/TEKKEKÖY)
c) Teslim tarihi:İhale konusu akaryakıtların alımı taşıtlar ile iş makinaları ve hizmet birimlerinin ihtiyaç durumlarına göre Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığınca aylık belirlenen miktarlarda olacaktır.( Aylık yaklaşık 234. 000 Lt. % 20 eksiği veya fazlası olabilir.) Yüklenici Kal-Yak, Kurşunsuz benzin 95 oktan, ile motorin için aylık yaklaşık 234. 000 Lt ( %20 fazlası veya eksiği ) alımını aksattığı takdirde ihtiyaç duyulan akaryakıtları SASKİ Genel Müdürlüğü başka bir yerden satın alır ve bu alımlardan doğacak fiyat farkı hüküm almaya gerek kalmaksızın yükleniciden tahsil edilir. Ayrıca Şartnamenin 52. maddesi hükümleri uygulanır. Satın alınacak akaryakıtlar SASKİ Derebahçe tesisleri Akaryakıt İstasyonu, İçmesuyu Arıtma Tesisleri (Aşağıçinik / TEKKEKÖY ) ve SASKİ akaryakıt istasyonlarına teslim edilecektir.Akaryakıtlar SASKİ'nin Derebahçe Tesislerindeki kantarda tartılacak ve dolum tesisinin mühür kontrolü ve marker kontrolü yaptırtılarak teslim alınacaktır. SASKİ kantarının arızalı olması durumunda yada arıza olmaksızın SASKİ kontrolünde ; tartım dışarıda yaptırılacak olup , ücreti yükleniciye aittir. Ayrıca SASKİ, gerek gördüğü taktirde teslime gelen üründen numune alarak, Nihai Mahsul Test Raporunu bedeli yüklenici tarafından ödenmek koşulu ile yaptırmaya yetkilidir. Testin standart dışı çıkması durumunda ; sözleşme bedelinin % 2 ( yüzde iki ) oranında ceza uygulanarak, kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. SASKİ 365 gün süresi sonunda, bu ihalede belirtilen miktarlar kadar akaryakıt alma zorunluluğunda değildir. Alınan akaryakıtların bedelleri ödenecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Denizevleri Mah. Atatürk Bulvarı 228. Sok. No :8 55200 Atakum/SAMSUN
b) Tarihi ve saati:10.11.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
- Firmalar, akaryakıt ürünlerini TSE veya muadili Uluslararası Teknik Standartlara uygun olarak teslim edeceklerine dair taahhütname vereceklerdir.
- İhaleye girecek istekliler, EPDK Bayilik veya Dağıtıcı Lisansını vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Firmalar, akaryakıt ürünlerini TSE veya muadili Uluslararası Teknik Standartlara uygun olarak teslim edeceklerine dair taahhütname vereceklerdir.
İhaleye girecek istekliler, EPDK Bayilik veya Dağıtıcı Lisansını vereceklerdir.
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İhaleye girecek istekliler, EPDK Bayilik veya Dağıtıcı Lisansını vereceklerdir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Diğer akaryakıt ürünleri temini
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUTANAK VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUTANAK VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Denizevleri Mah. Atatürk Bulvarı 228. Sok. No :8 55200 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
    Geri Git    Yukarı Git

 Abone Girişi
Kullanıcı Adı

Şifre


Sade Görünüme Geç
Sadeleştirilmiş sayfa için burayı tıklayabilirsiniz.

Arşivdeki İhaleler
Geçmişe dönük ihaleleri inceleyerek, veritabanı içerikleri hakkında ön fikir edinebilirsiniz.


© 2006 ~ 2017  Kamu İhale Bülteni®
Çınarlı Mah. 61023 Sok. Beste Apt. No:5/9 01120 Seyhan, Adana, Türkiye
TELİF HAKLARI ve YASAL UYARI: Bu sitedeki logo, metinler, grafikler, tasarım kodları, içerikler vs. tüm unsurlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca telif hakları kapsamındadır.
Bu sitedeki herhangi bir içeriği, yazılı veya görsel öğeyi veya tasarım kodunu site sahibinin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalamak anılan yasanın ilgili maddelerine göre suç teşkil eder.
Yasaları bilmemek cezaya engel değildir. Yasayı bilerek/bilmeyerek ihlal edip kopyalama yapmış/yapacak olanlar hakkında yasal takip başlatılacaktır.
PRG: Fikret Akpınar   SRV: 22.11.2017 01:52:27   TR: 22.11.2017 04:52:27  GEN: 0.030 sec.