Kamu İhale BülteniKamu İhale Bülteni
Müşteri Hizmetleri  (0322)  4572346  4572393
.:: Türkiye Geneli Tüm İhaleleri Online İzleme Sistemi ::.
19 Kasım 2017
Pazar

  Site
  İçerik
  Abonelik
  Kayıt Yenileme
  Güvenlik
Sitemizde hassas data transferi güvenli bağlantı (SSL - HTTPS) üzerinden gerçekleşmekte ve
kart sahiplerine ekstra koruma sağlayan 3D Secure güvenlik protokolleri uygulanmaktadır.
VisaVisa Electron
MasterCardMasterCard Maestro
Verified by VisaMasterCard SecureCode
SSL Secured Site
İrtibat Telefonlarımız(0322) 4572346
(0322) 4572393
Faks (0322) 4579211
 Arşivdeki İhale Detayı: 1790340
    Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriDiyarbakır 
İş ŞehriDiyarbakır 
KurumAğız Ve Diş Sağlığı Merkezi-Diyarbakır Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 
İşin Adı/Konusu/CinsiTıbbi Cihaz Ve Demirbaş Malzeme Satın Alınacaktır 
İhale Tarihi03.11.2017 10:00 
İhale UsulüAçık İhale 
Dosya No2017/492134 
İhale Metni
TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ MALZEME SATIN ALINACAKTIR
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-DİYARBAKIR SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
4 Kalem Tıbbi Cihaz Demirbaş Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2017/492134
1-İdarenin
a) Adresi:Talaytepe Mahallesi Laleş Sokak Bina 6/1, ÜÇKUYULAR Mevkii (Gazi Yaşargil EAH Yanı) 21070 KAYAPINAR KAYAPINAR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası:4125027787 - 4125027786
c) Elektronik Posta Adresi:diyarbakir.adsm@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
4 KALEM TIBBİ CİHAZ MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Merkezimizin Demirbaş Ambarı
c) Teslim tarihi:SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP KURUMUN VERECEĞİ SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 45 GÜN İÇİNDE CİHAZLAR TESLİM EDİLECEKTİR
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati:03.11.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 11.01.2017 tarih ve E.01-32 sayılı yazı ile yayınlanan 2017/1 Sayılı Genelgenin 2.3. sayılı maddesi gereği ; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki ürün ve cihazlar için aday ve isteklinin" "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği " kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi"ni sunması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını Ulusal Bilgi Bankası İnternet sitesinden alınmış kayıt formu belgesi ile belgeleyeceklerdir . Aynı zamanda Titubb çıktılarının her biri, firma yetkilisi tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olmalıdır. kapsam dışı olan cihazların/ürünlerin üretici veya ithalatçı veya ürünü satmaya yetkili firmanın beyanı esas alınacak ve bu beyanı ihale dosyasında sunacaklardır.
Ayrıca Yerli malı teklif eden istekliler, bu avantajdan yararlanabilmek için, Yerli Malı Belgesi" ile belgelendirilmesi ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunlu olup, birim fiyat teklif mektubunda yerli malı fiyat avantajından yararlanılmak istendiğine dair ilgili ibare ile birlikte yerli malı belgesinin hangi kalem/kalemleri kapsadığının belirtilmesi gerekmektedir
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Her bir cihaz için teknik şartname hükümleri geçerli olup, İştirakçi firmalar cihazın teknik özelliklerini gösteren katalog veya numunesini teklif ile birlikte sunmalıdır. Teknik şartnamede; iştirakçi firma, teklif verdiği ürünler için numune sunması gerektiği belirtilen kalemlerde teklif ile birlikte numunesini sunmalıdır.
a) İstekliler teklif edecekleri cihaza ait teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak cevap vereceklerdir. Yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Şartnameye cevap teklifle birlikte verilecektir.
b) Şartnameye uygunluk belgesinde verilen cevaplar isteklinin teklif etmiş olduğu cihaza ait orijinal doküman VEYA prospektüs VEYA katalog VEYA kullanım kılavuzu veya benzeri belgelerin hangi sayfasında olduğu şartnameye uygunluk belgesinde yazılacak VEYA katalog üzerinde teknik özellikler madde madde işaretlenecek.
teknik cevap şartnameye örnek:
örnek: A cihazı teknik şartnamesi
örnek: teknik şartnamenin 1.maddesi: CİHAZ OTOMATİK MODDA EN AZ 24 SANİYELİK KAYIT YAPABİLMEKTEDİR.(KATALOG 1 SAYFA 3)
c) İdarenin demonstrasyon hakkı her zaman saklıdır. İdarenin demonstrasyon talebi firmaya tebliğ edildiği günden itibaren 10 (on) gün içinde demonstrasyon işlemi yapılacaktır. Ayrıca teknik şartnamesinde demonstrasyon ile ilgili belirtilen cihazlar için teknik şartnamede ki hususlar geçerlidir. Demonstrasyon ile igili teknik şartnamesinde belirtilmeyen cihazlar için de idari şartname dikkate alınacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş tıbbi demirbaş veya tıbbi cihaz alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Satınalma Birimi- EKAP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
    Geri Git    Yukarı Git

 Abone Girişi
Kullanıcı Adı

Şifre


Sade Görünüme Geç
Sadeleştirilmiş sayfa için burayı tıklayabilirsiniz.

Arşivdeki İhaleler
Geçmişe dönük ihaleleri inceleyerek, veritabanı içerikleri hakkında ön fikir edinebilirsiniz.


© 2006 ~ 2017  Kamu İhale Bülteni®
Çınarlı Mah. 61023 Sok. Beste Apt. No:5/9 01120 Seyhan, Adana, Türkiye
TELİF HAKLARI ve YASAL UYARI: Bu sitedeki logo, metinler, grafikler, tasarım kodları, içerikler vs. tüm unsurlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca telif hakları kapsamındadır.
Bu sitedeki herhangi bir içeriği, yazılı veya görsel öğeyi veya tasarım kodunu site sahibinin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalamak anılan yasanın ilgili maddelerine göre suç teşkil eder.
Yasaları bilmemek cezaya engel değildir. Yasayı bilerek/bilmeyerek ihlal edip kopyalama yapmış/yapacak olanlar hakkında yasal takip başlatılacaktır.
PRG: Fikret Akpınar   SRV: 19.11.2017 05:03:47   TR: 19.11.2017 08:03:47  GEN: 0.013 sec.